Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Lexikon > Logická rámcová matice (LRM)

Logická rámcová matice (LRM)

13. 3. 2011, napsal Ing. Mira Vlach:

Logická rámcová matice (LRM) je metoda používaná při řízení projektů, hlavně při zahájení a určování strategie projektu. S metodou se dá často setkat také pod názvy logický rámec (LR) nebo metoda logického rámce. Anglický název je logical framework matrix (LFM).

Výstupem použití metody by mel být dokument popisující projekt o délce cca 1–2 strany formátu A4. Předností dokumentu vzniklého touto metodou je to, že je stručný a přitom velmi hutný. Poskytuje i nezasvěceným jasný přehled o smyslu projektu, jeho cílech, strategii a dalších nejdůležitějších bodech projektu.

LRM se vyplatí dělat nejen pro velké projekty, ale i pro ty menší. Je to výborný nástroj pro sladění očekávání od projektu, které mohou různé zainteresované strany nebo lidé mít. Při sestavování LRM nebo při jejím diskutování se pak přirozenou cestou tyto požadavky porovnají, popř. promítnou do rozsahu projektu.

Podoba matice

Přínosy projektuUkazatele dosažení přínosůZdroje údajů pro ukazatele
Cíle projektuUkazatele dosažení cílůZdroje údajů pro ukazatelePředpoklady dosažení přínosů
Výstupy projektuUkazatele dosažení výstupůZdroje údajů pro ukazatelePředpoklady dosažení cílů
Činnosti projektuPotřebné vstupy / zdrojeHrubý rozpočetPředpoklady dosažení výstupů

Tabulka: Přehled struktury logické rámcové matice

Vysvětlení obsahu jednotlivých polí

Přínosy projektu – Přínosy by měly vystihovat smysl samotného projektu, výhody, které nám jeho realizace přinese. Mohou mít hmotnou i nehmotnou podobu a měly by být rozhodně v souladu se dlouhodobými cíli organizace, s firemní strategií. Jde o vysvětlení toho, proč projekt vlastně děláme. Dosáhne se jich vytvořením nebo používáním cílů projektu.

Cíle projektu – Cíle projektu by měly být konkrétně definované a jejich dosažením je projekt ukončen. Někdy je doporučováno, aby cíl projektu by jenom jeden, nemusí to však být pravidlem v každé organizaci. Za dosažení cílů odpovídá projektový manažer, resp. projektový tým.

Vysvětlení rozdílu mezi přínosy a cíly – Pro úspěšné dokončení projektu a jeho cílů je důležité uvědomit si a přesně definovat rozdíl mezi přínosy a cíli projektu. Důležité je také rozdělení odpovědnosti. Zatímco za realizaci cílů projektu odpovídá projektový manažer, za realizaci přínosů už odpovědný být nemůže. To je práce sponzora projektu nebo zadavatele. Vztah je takový, že úspěšné dosažení cílů bývá nutnou podmínkou dosažení přínosů, ale nejde o automatické rovnítko. Pojďme se podívat na příklad rozdílu mezi cíly a přínosy. Cílem projektu může být např. dodání moderní výrobní linky. Přínosem takovéhoto projektu potom je např. úspora při výrobě, vyšší kvalita, dlouhodobá návratnost investice apod. Manažer projektu linku úspěšně zavede, ale může se např. hned záhy nečekaně změnit zákon, který výrobu produktu zakáže (např. zákaz cigaret). Projekt byl sice dokončen včas, v nákladech a potřebné kvalitě (výrobní linka stojí a bezvadně funguje), ale očekávané přínosy se nedostaví, protože se nevyrábí. Toto ale není chyba projektového manažera a nikdo jej z toho nemůže vinit, protože z jeho pohledu byl projekt dokončen úspěšně. Z hlediska řízení projektu je problém, když není učiněn zřetelný přechod z ukončení projektu a začátku běžného provozu výsledku projektu.

Výstupy projektu – Popisují klíčové výstupy projektu, které jsou často součástí předávky, ať už dílčí nebo závěrečné (v angličtině tzv. deliverables). Tyto výstupy konkretizují cíl projektu.

Činnosti – Klíčové činnosti projektu, které nám mj. určí strategii projektu.

Ukazatele dosažení… – Zde uvádíme objektivně měřitelné ukazatele, podle kterých jsme schopni posoudit dosažení cíle, přínosů a výstupů. Ve vedlejších políčkách je potom uveden zdroj dat, kde získáme podklady pro tyto ukazatele.

Předpoklady dosažení… – Tyto nám slouží k zamyšlení nad prostředím a okolím projektu a také ke kontrole logické návaznosti matice. Postupujeme potom tak, že se ptáme např. co musí být splněno (jaké předpoklady), abychom po dosažení cílů projektu dosáhli také přínosů? Obdobně se ptáme, co by mohlo zabránit dosažení cílů po dosažení výstupů atd. dokud není matice kompletní. Postupuje se přitom většinou odspodu nahoru.

Co projekt neřeší – Někdy bývá pod maticí uvedeno co všechno projekt neřeší. Toto je určitě dobrá praxe a pomáhá ještě lépe sladit očekávání zainteresovaných stran.

Postup vyplňování matice

Matici je vhodné vyplňovat zhruba v tomto pořadí:


2024 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz