Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Lexikon > Projekt

Projekt

4. 5. 2008, napsal Ing. Mira Vlach:

Projekt z hlediska projektového řízení chápeme jako

„dočasné úsilí směřující k vytvoření jedinečného produktu, služby nebo výsledku“.

(Zdroj: A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK guide, 2004)

Ačkoliv různí autoři se mohou mírně lišit v definici projektu, existuje víceméně všeobecná shoda ohledně charakteristických znaků projektu. Jedním ze znaků je dočasnost, čímž je myšleno to, že projekt má jen omezené trvání a lze tudíž určit jeho začátek a konec. Dalším znakem je jedinečnost, protože i když nový projekt může být podobný jiným minulým projektům, okolnosti bývají už jiné. Netriviálnostnejasný výsledek jsou dalšími znaky, které naznačují obtížnost dosažení cíle pro zadavatele projektu.

Projekt obvykle bývá vyjádřen pomocí trojimperativu, který vyjadřuje požadovaný čas, kvalitu a náklady. Tyto požadavky jsou u všech projektů tradičně v rozporu.

Projekt z pohledu firmy nebo organizace

Z hlediska fungování firmy můžeme rozlišit interní projekt, který firma realizuje pro svou vlastní potřebu a externí projekt, který je realizován pro zákazníka. Interní projekt tak slouží hlavně jako nástroj k dosažení změny v rámci organizace a výrazně tak vybočuje z její běžné praxe a každodenního provozu. Externí projekty naopak často realizují firmy, které své produkty či služby poskytují formou projektů. Obory, kde firmy často realizují zakázky formou projektů, jsou např. stavebnictví a informatika.

Ukázky firemních projektů:

Pro realizaci projektů firma může zvolit různé formy organizace a metodiky projektového řízení. Osoba vedoucí projekt je pak nejčastěji nazývána projektový manažer nebo vedoucí projektů, většinou však jen tehdy, když se na tuto činnost specializuje dlouhodobě. Skupina projektů v rámci jedné organizace se nazývá portfolio projektů. Protože tyto projekty na sobě vždy závisí minimálně tím, že využívají stejné omezené zdroje, jejich řízení se tím komplikuje.

Projekt z pohledu jednotlivce

Pro jednotlivce neprofesionála je projekt často běžnou součástí jeho života, i když jako projekt nemusí být vůbec označován.

Ukázky osobních projektů:

Pro tyto projekty je charakteristické, že se většinou z pohledu jednotlivce neopakují. Proto bývá tento druh projektů řízen jednotlivcem často jen jednou za život a jejich řízení je pak o to náročnější.


2023 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz