Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Lexikon > OTIFOB

OTIFOB

28. 10. 2008, napsal Ing. Mira Vlach:

OTIFOB je zkratkou používanou občas v projektovém řízení. Vychází z anglického "On Time, In Full, On Budget", což by se dalo volně přeložit jako "v daném čase, plném rozsahu a dle rozpočtu".

Řekneme-li o projektu, že byl dokončen OTIFOB, je tím v zásadě myšleno, že projekt byl dokončen úspěšně, tj. nebyl překročen plánovaný čas ani náklady a výsledek projektu se podařilo zároveň realizovat v očekávaném rozsahu a kvalitě.

Toto slovo lze použít i v tom smyslu, že projekt je řízen OTIFOB a tedy tak, aby byl úspěšně dokončen podle plánu.

Jde o spíše řidčeji používaný termín, převzatý z anglo-amerických zdrojů. Dá se říci, že jako takový souvisí s termínem trojimperativ, který pak obecně vyjadřuje úzkou vazbu mezi náklady, časem a kvalitou (popř. rozsahem) v projektech.


2024 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz