Ing. Mira Vlach - projektové řízení, informatika a marketing

Ing. Mira Vlach > Lexikon > ISO 10006

ISO 10006

12. 1. 2009, napsal Ing. Mira Vlach:

ISO 10006 je mezinárodní norma pro řízení jakosti projektů. K lednu 2009 je u nás její aktuální podoba upravena pomocí ČSN ISO 10006: Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů, ed. 2, z října roku 2004. Jde o českou verzi mezinárodní normy ISO 10006:2003.

Norma je určena pro projekty všech typů, obsahuje obecné zásadypostupy. Na rozdíl od některých jiných norem ISO má tato pouze doporučující charakter a není proto zamýšlena pro účely certifikace. Co je asi nejdůležitější, norma 10006 není návodem pro řízení jednotlivého projektu. Mnohem více je zaměřena na procesy při řízení projektu a zvyšování jejich kvality. Jinými slovy – více než množství praktických tipů zde najdete řadu strohých doporučení k tomu, jak by měla být nastavena pravidla v organizaci, která chce zvyšovat kvalitu svých projektů.

Dle mého názoru má tato norma z hlediska projektového řízení dva problémy:

1) nepřináší nic nového, jde o zestručněný kompilát postupů, které jsou jinde popsány lépe a podrobněji

2) jazyk normy je pro naprostou většinu lidí až příliš suchý a strohý

Proto vidím hlavní smysl normy v tom, že poskytuje stručný referenční návod pro ty, kteří určují a vytvářejí vnitrofiremní postupy a směrnice. Dále je norma přínosná v tom, že přece jen nějakým způsobem sjednocuje názvosloví a pomáhá v ČR vytvořit obecně uznávaná pravidla v řízení projektů při spolupráci mezi organizacemi apod. Naopak naprosto nevhodná mi přijde pro přípravu a vzdělávání jednotlivých projektových manažerů.

Členění normy

Norma ISO 10006: Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů je členěna do následujících kapitol:

Předmět normy

Normativní odkazy

Termíny a definice

Systémy managementu jakosti projektů

4.1 Charakteristiky projektu

4.2 Systémy managementu jakosti

Odpovědnost managementu

5.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu

5.2 Strategický proces

5.3 Přezkoumání systému managementu a hodnocení postupu

Management zdrojů

6.1 Procesy vztahující se ke zdrojům

6.2 Procesy vztahující se k zaměstnancům

Realizace produktu

7.1 Všeobecně

7.2 Procesy vtahující se k vzájemné závislosti

7.3 Procesy vztahující se k předmětu

7.4 Časově závislé procesy

7.5 Procesy vtahující se k nákladům

7.6 Procesy vztahující se ke komunikaci

7.7 Procesy vztahující se k riziku

7.8 Procesy vztahující se k nakupování

Měření analýza a zlepšování

8.1 Procesy vztahující se ke zlepšování

8.2 Měření a analýza

8.3 Neustálé zlepšování

Příloha A: Vývojový diagram procesů v projektech

ISO 10006
Fotografie čelní stránky normy ISO 10006

2023 © Ing. Mira Vlach – Všechna práva vyhrazenaskolenipm.cz